Personuppgiftsbiträdesavtal

(2022-04-20)

1. ALLMÄNT

Enbart IT är ett varumärke som används för tjänster inom bland annat webbhotell, serverdrift och co-location. Bakom varumärket står HTTP 403 Invest AB (556952-1668), nedan Enbart IT.
Enbart IT kan komma att hantera personuppgifter för kundens räkning som personuppgiftsbiträde.
Detta personuppgiftsbiträdesavtal är en komplettering av våra allmänna villkor. Det reglerar rättigheter och skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR eller Dataskyddsförordningen) mellan kunden och Enbart IT.

2. INSTRUKTION OCH ANSVAR

Kunden är alltid personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som behandlas inom ramen för avtalet. Kunden ansvarar därmed för att gällande dataskyddsregler följs.
Som personuppgiftsbiträde behandlar Enbart IT bara personuppgifter i enlighet med dokumenterade instruktioner från kunden. Avtalet i sin helhet anses utgöra samtliga instruktioner.

3. SÄKERHET

Enbart IT vidtar de åtgärder som krävs för att uppfylla artikel 32 i Dataskyddsförordningen.
Enbart IT ska också bistå kunden med att se till att skyldigheterna enligt Artikel 32–36 i Dataskyddsförordningen fullgörs, med beaktande av typen av behandling och den information som Enbart IT har att tillgå.
Personer med behörighet att behandla personuppgifterna ska antingen omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt eller ha åtagit sig det i ett bindande avtal. Tystnadsplikten ska gälla även efter det att detta personuppgiftsbiträdesavtal upphört.

4. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Om Enbart IT får en begäran om att ta del av uppgifter som behandlas för kundens räkning ska begäran vidarebefordras till kunden. Personuppgifter får inte lämnas ut utan uttrycklig instruktion från kunden, om inte sådan skyldighet föreligger enligt lag.
Enbart IT ska bistå kunden att fullgöra sina skyldigheter att svara på begäran.

5. UNDERBITRÄDEN

Personuppgifter får behandlas av underbiträden under förutsättning att respektive underbiträde åläggs motsvarande skyldigheter som Enbart IT enligt detta personuppgiftsbiträdesavtal.
Enbart IT åtar sig att informera kunden som eventuella planer på att anlita nya underbiträden eller ersätta underbiträden. Kunden har rätt att invända mot sådana förändringar eller säga upp avtalet.

6. RÄTT TILL INSYN

Enbart IT ska ge kunden tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som följer av Artikel 28 i Dataskyddsförordningen har fullgjorts inom skälig tid efter sådan begäran framställts från kunden till Enbart IT. Denna information ska anses som konfidentiell och får endast användas för detta specifika ändamål.

7. ERSÄTTNING

Enbart IT har rätt till full ersättning enligt vid var tid gällande prislista för arbete och kostnader som uppstår till följd av fullgörande av detta avtal.
Om Enbart IT eller av Enbart IT anlitat underbiträde behandlar personuppgifter i strid med detta personuppgiftsbiträdesavtal eller de lagenliga anvisningar som kunden har lämnat, ska Enbart IT ersätta kunden för den direkta skada som kunden har orsakats på grund av den felaktiga behandlingen, inklusive skadestånd och administrativa sanktionsavgifter som kunden behövt erlägga. Enbart IT:s ansvar enligt denna punkt är dock alltid begränsat till ett belopp motsvarande den avgifter som kunden erlagt till Enbart IT under avtalet under en period om tolv månader innan skadan uppstod.
Om kunden eller av kunden anlitad tredje part orsakar Enbart IT skada som beror på otydliga, bristfälliga eller otillåtna instruktioner från kunden, bristfällig information från kunden om vilka kategorier av uppgifter som behandlas eller som annars beror på brott mot detta personuppgiftsbiträdesavtal, ska kunden ersätta Enbart IT för sådan skada, inklusive skadestånd och administrativa sanktionsavgifter som Enbart IT behövt erlägga.

8. AVTALSTID

Personuppgiftsbiträdesavtalet gäller från avtalets godkännande.
Personuppgiftsbiträdesavtalet upphör att gälla när gallringstiden för data, loggar och backuper för respektive tjänst löpt ut och Enbart IT inte längre behandlar personuppgifter för kundens räkning.

9. ÖVRIGT

Tvister som uppstår kring detta personuppgiftsbiträdesavtal ska lösas enligt tvistelösningsbestämmelsen i allmänna villkor.

Rulla till toppen