Allmänna villkor

(2022-06-03)

1. ALLMÄNT

Enbart IT är ett varumärke som används för tjänster inom bland annat webbhotell, serverdrift och co-location. Bakom varumärket står HTTP 403 Invest AB (556952-1668), nedan Enbart IT.
Dessa allmänna villkor reglerar skyldigheter och rättigheter inom det avtal avseende anslutning till och nyttjande av de tjänster som tecknats mellan kunden och Enbart IT.
Enbart IT registrerar kundens personuppgifter i samband med beställningen. Kunden är medveten om, och accepterar, att uppgifterna används för att kunna tillhandahålla anslutning och avtalade tjänster samt för statistik och marknadsföring. Mer information finns i den personuppgiftspolicy som kompletterar dessa allmänna villkor.
Enbart IT kan komma att hantera personuppgifter för kundens räkning som personuppgiftsbiträde. Detta regleras i det personuppgiftsbiträdesavtal som kompletterar dessa allmänna villkor.

2. DEFINITION AV TJÄNST

Webbhotell
Med tjänsten avses kundens nyttjande av avtalade resurser på Enbart IT:s eller tredje parts servrar. Detta kan innefatta bland annat; DNS-drift för kundens domännamn; utrymme för kundens webbplats; e-postkonton; drift av databaser. Enbart IT ansvarar dock inte för kundens applikation eller andra kundspecifika komponenter.
Backup sker dagligen av Enbart IT:s servrar. Om data behöver återskapas och inte är åtkomligt från kundens utrymme så kan det komma att återskapas från backupmedia.

Serverdrift
Med tjänsten avses hyra av lösning där Enbart IT ansvarar för hela eller delar av lösningen. Denna kan innefatta bland annat; fysisk eller virtuell hårdvara; drift och underhåll av mjukvara; backup; uthyrning av licenser. Enbart IT ansvarar dock inte för kundens applikation eller andra kundspecifika komponenter.

Co-location
Med tjänsten avses placering av kundens egen utrustning i Enbart IT:s driftmiljö.

3. KUNDENS ANSVAR, HANTERING OCH TJÄNSTEOMFATTNING

Kunden ansvarar själv helt för information som lagras i tjänsten. I tjänsten ingår inget stöd för den innehållsmässiga eller typografiska utformningen samt ej heller underhåll av kundens webbplats eller applikation.
Vid co-location ansvarar kunden för att utrustning som placeras hos Enbart IT är i gott skick vid installation och att den genom underhåll eller utbyte hålls i gott skick så att risk för skada eller störning av annan utrustning kan undvikas.
Det är inte tillåtet att; utan särskild överenskommelse med Enbart IT, överlåta avtalet; vidareupplåta tjänsten eller del därav åt annan; nyttja tjänsten för flera olika webbplatser; nyttja tjänsten så att störning eller fara för störning kan uppkomma för annan användare eller för systemresurserna; nyttja tjänsten i strid mot svensk eller utländsk lagstiftning eller mot vedertagna etiska eller för branschen gällande normer; nyttja tjänsten för pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material; nyttja tjänsten för datavirus eller annan skadlig kod; tillställa utskick av e-post till mottagare som mottagaren inte själv valt att erhålla (endast så kallad opt-in är tillåtet).
Vid osäkerhet kring ovan angivna förhållanden skall kontakt tas med Enbart IT för samråd.
Vid överträdelse av ovan angivna regler kan kunden komma att hållas ansvarig för uppkommande skada. Enbart IT äger också rätt att omedelbart stänga av tjänsterna om användningen, medvetet eller omedvetet, strider mot villkoren i denna punkt.

4. ÄNDRINGAR M.M.

Kunden är införstådd med och accepterar att Enbart IT:s tjänster kan ändras i omfattning och innehåll, dock inte beträffande grundläggande funktionella egenskaper. Ändringar kan bland annat bero på förhållanden avseende anslutna tjänster, tjänsteindelningar eller nätkonfigurationer. Enbart IT äger rätt att uppdatera och installera programändringar på server även om det kan medföra att kunden på egen bekostnad måste anpassa sin applikation för att få funktion efter detta. Det åligger dock Enbart IT att om möjligt med minst 30 dagars varsel informera kunden om ändringar som väsentligen kan påverka avtalet eller funktionen. Om ändringar enligt ovan är till väsentlig nackdel för kunden har denne rätt att under innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp avtalet med verkan från det att ändringen sker. Uppsägning kan även ske efter ändringen förutsatt att detta sker inom 30 dagar från ändringen varvid uppsägningen gäller med omedelbar verkan.
Kund ansvarar för att ändringar i dess kontaktuppgifter omedelbart meddelas till Enbart IT så att kunden alltid kan nås av fakturor, meddelanden och annan viktig information rörande tjänsterna.

5. AVGIFTER

Avgifter utgår enligt Enbart IT:s vid var tid gällande prislista. Avgiften utgår i form av tre månadsavgifter i förskott om inte annat avtalats. Fakturering sker elektroniskt till av kunden angiven e-postadress eller, mot en avgift om 35 kronor, via brev om kunden beställer detta.
Betalningsvillkor är 30 dagar netto om inte annat avtalats.
Om kunden inte kan utnyttja avtalad tjänst på grund av försening, driftavbrott eller annan omständighet som kan hänföras till kunden, skall kunden inte befrias från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter.
Om ej annat specificerats, är samtliga avgifter exklusive moms och eventuella andra offentliga pålagor.

6. FÖRSENAD BETALNING

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8%-enheter. Om indrivningsåtgärder blir nödvändiga uttages påminnelseavgift om 60 kronor samt inkassokostnad 180 kronor. I förekommande fall har Enbart IT rätt att innehålla ej utförd prestation till dess betalning erlagts.
Om kunden helt eller delvis dröjer med betalning mer än 7 dagar efter att Enbart IT tillsänt denne påminnelse, har Enbart IT rätt att omedelbart stänga ner pågående tjänster samt därtill rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp samtliga avtal.

7. DRIFTAVBROTT OCH FEL

Felanmälan av webbhotellstjänst kan ske under kontorstid via telefon eller e-post.
Felanmälan av serverdrift och co-location kan ske dygnet runt till jourtelefon. Enbart IT påbörjar felsökning inom 1 timme under kontorstid och inom 3 timmar övrig tid.
Enbart IT äger rätt att debitera kunden för felanmälan där problemet är orsakat av kunden, dess underleverantörer eller kunder.
Enbart IT garanterar en tillgänglighet om 99,5 % beräknat på kalenderårsbasis på respektive i avtalet ingående tjänst. Vid tillgänglighet lägre än garanterad utgår ej skadestånd. Istället utgår vite för lägre tillgänglighet med 2 % av årsavgiften för varje 0,1 % tillgängligheten understiger 99,5 %. Maximalt vite är 10 % av avtalad årsavgift (12 x månadsavgiften).
Tillgänglighet (%) = 100 x Total mättid – Summan av otillgänglig tid / Total tid. I otillgänglig tid inräknas inte planerad service.
Planerad service sker torsdagen efter ”patch Tuesday” (andra tisdagen varje månad) klockan 20.00–24.00. Planerad service utöver detta aviseras i förtid.

8. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Enbart IT skall vara befriat från nedsättning av avgift och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som Enbart IT inte rimligen kunnat råda över eller förutse.
Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre månader på grund av omständighet enligt ovan har kunden rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet i vad avser berörd tjänst. Denna särskilda uppsägningsrätt gäller så länge hindret varar och förutsätter att kunden skriftligen anmanat Enbart IT om fullgörelse senast fem vardagar före uppsägningen.
Med hänvisning till vad som i § 7 anges om kundens rätt till vite är Enbart IT:s skadeståndsansvar i övrigt begränsat till att avse direkt skada som orsakats genom grov oaktsamhet eller uppsåt hänförlig till Enbart IT eller Enbart IT:s personal. Enbart IT:s skadeståndsansvar, utöver vite, är per år begränsat till maximalt ett (1) basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Till indirekt skada som ej ersätts hänförs bl. a. utebliven vinst, dataintrång, förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje part eller utebliven nytta av avtal. Enbart IT ansvarar inte heller för leverans av information och material på internet och således inte för eventuell skada eller förlust som drabbar kund till följd av utebliven eller försenad leverans. Framställs inte krav på skadestånd inom skälig tid, normalt två månader efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts, förlorar kund rätten att göra kravet gällande.

9. KONTRAKTSBROTT M.M.

Gör part sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och ej vidtar rättelse senast 30 dagar efter det att skriftlig anmodan erhölls från andra parten har den senare rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet. Part har även rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet om den andra parten inställt betalning, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.

10. SEKRETESS OCH SÄKERHET

Parterna förbinder sig att behandla kunskap som erhålls om varandras verksamhet med full sekretess och inte sprida sådan information till tredje part.
Inloggningsuppgifter och andra koder som kund erhåller för tillgång till Enbart IT:s system får inte spridas utan skall hanteras med god säkerhet så att obehöriga ej ges tillgång till dessa. För skador som uppkommer vid brott mot denna bestämmelse kan kunden komma att hållas ekonomiskt ansvarig.

11. VILLKORSÄNDRINGAR

Dessa allmänna villkor, personuppgiftspolicyn och personuppgiftsbiträdesavtalet gäller tills vidare och vid var tid gällande versioner finns att läsa på www.enbart.se. Det åligger kunden att själv uppdatera sig om eventuella villkorsändringar. Villkorsändring av parternas avtal i övrigt, till exempel vad avser avgift, skall aviseras senast tre månader i förväg. Enbart IT skall dock ha rätt att ändra avgift med kortare varsel vid ändring av avgift från svensk eller utländsk underleverantör, ändring av valutakurs, skatt eller liknande omständighet som avsevärt påverkar Enbart IT:s kostnader för avtalet. Om ändring enligt ovan innebär väsentlig nackdel för kunden har kunden rätt att under innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande. Sådan uppsägning kan ske senast vid sistnämnda tidpunkt.

12. AVTALSPERIOD

Har inte avtalet skriftligen sagts upp senast 30 dagar före utgången av innevarande avtalsperiod så förlängs avtalet att gälla tills vidare med en avtalsperiod om 3 månader i taget.

13. AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID

Avtalet får sägas upp av Enbart IT med omedelbar verkan och tjänsten stängas; om kunden ej betalar avgiften senast 7 dagar efter påminnelse som anges i § 6; om kunden misstänks bryta mot reglerna i § 3; eller om kunden annars grovt åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet.
Om avtalet bringas att upphöra i förtid enligt grunderna i denna punkt äger kunden ej rätt till återbetalning av redan erlagd avgift.

14. EFFEKTER AV AVTALETS UPPHÖRANDE

Vid avtalets upphörande upphör automatiskt all rätt för kunden att utnyttja avtalade tjänster och resurser.

15. TVIST M.M.

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk lag och med Östersunds tingsrätt som första instans. Enbart IT äger dock alltid anhängiggöra fordran avseende klar och förfallen obetald faktura hos kronofogdemyndighet.
Anspråk med anledning av brist skall, för att kunna göras gällande framställas skriftligen till den andra parten genast, dock senast ett år efter det att rätt till anspråk uppstod.

Rulla till toppen